SLEVA 10% při použití kuponu "promo10" v pokladně

INFOLINKA
+421 914 276 019
Cart0Item(s)

V košíku nejsou žádné položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

1. Objednání zboží – uzavření kupní smlouvy


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím:

Sféra Slovakia s.r.o. Nová ulica 469/37 , Levoča  054 01

IČO: 46188100, DIČ: SK 2023273131

Bankovní spojení: 2501582175 / 2010  FIO Banka

BIC/SWIFT Fio banky : FIOZSKBAXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24480/P
e-mail: info@suprspanek.cz

Telefon: +421 914 276 019

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,Obrancov mieru 6,Prešov 1,08001.tel.č.051/7721597

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 24480 / P, (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.

1.2 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu. V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
– identifikační údaje kupujícího (tj jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa nebo telefonní číslo),
– specifikace objednaného zboží (tj číslo a název zboží, velikost, barva apod.) A jeho množství (tj počet objednaných kusů),
– cena a způsob platby za zboží,
– místo dodání zboží.

Objednávku může kupující realizovat i mailem, nebo telefonicky.

Na objednávku kupujícího, která neobsahuje údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dodání zboží, prodávající nepřihlíží. Převzetí objednávky bude kupujícímu potvrzeno zasláním stručné zprávy na e-mailovou adresu, nebo telefonicky na jím uvedené kontaktní telefonní číslo, které uvede v objednávce.

1.3 Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.

2. Odstoupení kupujícího od smlouvy


2.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a určeného speciálně pro jednoho kupujícího. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

2.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou). Zboží je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího doporučujeme doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupující. Na základě výše uvedeného, ​​není možné vrácené zboží poslat prodávajícímu dobírkou.

2.3 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

Formulář: Odstoupení od smlouvy


3. Storno poplatky


3.1 provedením storna objednávky pokud je ve stavu „evidovaných“ nepodléhá žádným poplatkům. Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:

3.2 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

4. Odstoupení objednávky ze strany prodávajícího


4.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.), Nebo se objednané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo pokud výrobce uvede na trh nové verze produktů. V případě, že nastane taková situace, prodávající okamžitě kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu zaplacená částka převedena na jeho žádost zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě pěti kalendářních dnů.

5. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží


5.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrske společnosti PPL

5.2 Po dohodě je možné zboží zaslat do celé EU a celého světa.

5.3 Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Poštovné a balné v České republice se účtuje podle ceny zboží.
DHL Parcel kurýr balík až do domu je v ceně 110 Kč
dobírka – 30 Kč

5.4 Zboží je během přepravy pojištěn pro případ poškození a ztráty.
5.5 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším čase, obvykle od 1 až 7 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní úhrady kupní ceny) .Tovar po expedici z našeho skladu doručen kupujícímu do 3 pracovních dnů.
5.6 Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
5.7 Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.
5.8 V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody-smluvní pokutu. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.
5.9 Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odevzdá / zašle kupujícímu společně s objednaným zbožím.


6. Platební podmínky


6.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce. K ceně zboží je třeba přičíst cenu poštovného a balného.
6.2 Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:
– bezhotovostně, to znamená bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři.
– platbou v hotovosti – dobírka
6.3 Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit předem a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky.
6.4 Prodej zboží v kupní ceně nad 1.500.- € je realizován výhradně na objednávku. V uvedených případech společnost požaduje platbu předem v minimální výši 60% z prodejní ceny zboží, pokud nebylo před realizací objednávky výslovně dohodnuto jinak.


7. Další smluvní podmínky


7.1 Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.
7.2 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.
7.3 Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.


8. Odpovědnost za poškození – reklamace


8.1 Kupujícímu se doporučuje zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, kupujícimu se doporučuje stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, jelikož zboží je pojištěn. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
8.2 Prodávající odpovídá za poškození a vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo vzniknou během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
8.3 Kupující poskytuje záruku v délce 24 měsíců pro fyzickou osobu – nepodnikatele a 12 měsíců v případě prodeje právnické osobě nebo fyzické osobě – podnikateli. Pokud kupující zjistí poškození, za které odpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.


POSTUP REKLAMACE:
a) Co nejdříve nás informovat na emailem nebo telefonicky nebo nám zašlete vyplněný reklamační protokol spolu se zbožím na naši adresu.
b) Poslat produkt zpět na adresu firmy: Sféra Slovakia s.r.o. Popradská cesta 34 , Levoča 054 01
Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.4 Odstranitelné poškození:
a) Pokud jde o poškození, které lze odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.
b) Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu
nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost poškození.
c) Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
d) Jestliže kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí poškození po opravě nebo pro větší počet
poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, tj právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).
8.5 Neodstranitelné poškození:
a) Pokud jde o poškození, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
b) Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (tj takové, které nebrání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
8.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jako by šlo o poškození, které nelze odstranit.
8.7 Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné normě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení predavajúcemu.Ak nelze potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
8.8 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
8.9 Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za odpovědnosti za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.
8.10 V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo kdy se kupující – spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je „Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 „resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce 8.35. V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo kdy se kupující – spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je „Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27 „resp. Jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotřebitelských-sporů / 146987s.
Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí .. Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.


9. Osobní údaje


Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa …… (doplnit na základě žádosti o registraci e-shopu o osobní údaje, které reálně získáváte)
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostní směrnici.
Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme.A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.


10.Fotografie na stránce


10.1. Všechny fotografie na stránce jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování je bez souhlasu vlastníka zakázáno !!!


11. Závěrečná ustanovení


11.1 Prodávající neodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických příčin nespočívajících na straně prodávajícího.
11.2 Prodávající neodpovídá za výběr zboží kupujícím.
11.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí
právními předpisy platnými v České republice.
11.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.03.2015.